ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 82
เมื่อวาน 293
ทั้งหมด 65,987
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 314
ทั้งหมด 77,629

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองเต็ง

ถนนปลอดฝุ่น คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า  การศึกษาได้มาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม

2.  พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×