ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

กองการศึกษา

นางศุภิสรา จองมี

นางศุภิสรา จองมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวผ่องแผ้ว สลับเพชร		นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวผ่องแผ้ว สลับเพชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววัชราพร สาธร			เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววัชราพร สาธร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธวัชชัย ชูสกุล			นักสันทนาการ

นายธวัชชัย ชูสกุล

นักสันทนาการ
นางสาวสุพรรษา สายศร		ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพรรษา สายศร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวหัตยา สุขจันทร์			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหัตยา สุขจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพัฒน์ เจือจันทร์			พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพัฒน์ เจือจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัฐสุดา พิมพ์จันทร์	พนักงานจ้างทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัฐสุดา พิมพ์จันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

บทบาทหน้าที่

กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริการวิชาการ งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

ฝ่ายบริหารการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษาปฐมวัย งานแผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

งานการศึกษาปฐมวัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมเผยแพร่ แนะแนวการศึกษา แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน การอบรม เลี้ยงดู จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงานและโครงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงาน การดำเนินโครงการต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานคุมทะเบียนพัสดุ วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานงบประมาณของกองศึกษา ทุกประเภท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สำรวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬา และนันทนาการ กำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย