กองคลัง

นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์			ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสิริวรรณ สุรวัฒนาประเสริฐ		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสิริวรรณ สุรวัฒนาประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางขวัญเรือน พุทธิวงศ์โสภณ		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางขวัญเรือน พุทธิวงศ์โสภณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนฤชล นวลรัตน์ 		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวนฤชล นวลรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธมนวรรณ จันทร์ประโคน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวธมนวรรณ จันทร์ประโคน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปิยนันท์ ปานทอง

นางสาวปิยนันท์ ปานทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวสุดา แก้รัมย์			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุดา แก้รัมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนชาติ ทองวิจิตร

นายธนชาติ ทองวิจิตร

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวลักษณา นิสัยรัมย์		ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวลักษณา นิสัยรัมย์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

บทบาทหน้าที่

     กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ ของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง ออกเป็น   1 ฝ่าย 5 งาน  ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

 1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรายจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดทำประกาศสอบราคา ประกวดราคา การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจำทรัพย์สิน การควบคุมการรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ     การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามกฎหมายกำหนด การจัดทำทะเบียนที่ดินเพื่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.6)  ทะเบียนเงินผลประโยชน์ รับชำระภาษีนำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่งานการเงินและบัญชี บันทึกการชำระภาษี รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว และใบเสร็จรับเงินที่ใช้ปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง     การออกใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน   การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน งานดำเนินการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินของเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5)  จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี จัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ปรับปรุงข้อมูลผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ประเภทต่างๆ งานการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

5. งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานด้านเอกสารเกี่ยวกับการเงินการคลัง งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งานการประชุม  เช่น  การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม ของกองคลัง ดูแลระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานอื่น งานสวัสดิการของกองและงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินและการรวบรวมเอกสารฎีกาเก็บเป็นระบบ ดำเนินงานและแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย