ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางนวรัตน์ สกุลธีรสิทธิ์

นางนวรัตน์ สกุลธีรสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุจิตรา สรานุพงศ์

นางสาวสุจิตรา สรานุพงศ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวรัญชิดา สำราญใจ		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัญชิดา สำราญใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนวรัตน์ สกุลนางวีระวัลย์ บัตรประโคน		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการธีรสิทธิ์

นางวีระวัลย์ บัตรประโคน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าสิบตรีโกวิท มงคล			เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าสิบตรีโกวิท มงคล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางมะลิ ดัดถุยาวัฒน์

นางมะลิ ดัดถุยาวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรัญชิดนายวุฒิพงษ์ เทียมเลิศ			นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการา สำราญใจ		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ เทียมเลิศ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล		นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุทธิวรรณ สว่างเนตร		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุทธิวรรณ สว่างเนตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายปรีดี เจริญจิต			นิติกรปฏิบัติการ

นายปรีดี เจริญจิต

นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนพภัสสร พิมพ์จันทร์		ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวนพภัสสร พิมพ์จันทร์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวณฤมล เพ็ชรพราว		ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล

นางสาวณฤมล เพ็ชรพราว

ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล
นางสาวนวลจันทร์ ศรีน้อย

นางสาวนวลจันทร์ ศรีน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสกล ศึกขยาด			นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

นายสกล ศึกขยาด

นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายเสาร์ ดัชถุยาวัตร			พนักงานขับรถยนต์

นายเสาร์ ดัชถุยาวัตร

พนักงานขับรถยนต์
นายชนิน จะชนรัมย์

นายชนิน จะชนรัมย์

พนักงานขับรถยนต์
นายจำนงค์ เจียมรัมย์

นายจำนงค์ เจียมรัมย์

พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน ดัชถุยาวัตร			พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมาน ดัชถุยาวัตร

พนักงานจ้างทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์ ชุมนุมชาติ

นายณรงค์ศักดิ์ ชุมนุมชาติ

พนักงานจ้างทั่วไป
นายเสกศักดิ์ สืบสวน

นายเสกศักดิ์ สืบสวน

พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสิทธิ์ จันทินมาธรณ์

นายประสิทธิ์ จันทินมาธรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ โกสีนาม

นายมานพ โกสีนาม

พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนชาติ ทองวิจิตร

นายธนชาติ ทองวิจิตร

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนันต์ แสนกล้า

นายอนันต์ แสนกล้า

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาทิตย์ คุ้มสุข

นายอาทิตย์ คุ้มสุข

พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพงษ์ พินิจรัมย์

นายณัฐพงษ์ พินิจรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป

บทบาทหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร งานนิติการ และงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบล