ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 : นายวิสุทธิ์ เฉียบแหลมดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง คณะผู้บริหาร ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีญัตติในการพิจารณา ดังนี้
1. การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2566) โดยสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2565
สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565
(มีกำหนด 30 วัน) และ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยเริ่มประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (มีกำหนด 30 วัน)
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รวมถึงการดำเนินกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงนำมาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ของตำบลหนองเต็งต่อไป