ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 : สภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง โดยนายวิสุทธิ์  เฉียบแหลมดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง นายประสพ  บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  ดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

2.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5.รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต็ง

6.ญัตติการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง