ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายวิสุทธิ์ เฉียบแหลมดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง คณะผู้บริหาร ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้เข้าร่วมประชุม
1.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
2.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รวมถึงการดำเนินกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงนำมาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ของตำบลหนองเต็งต่อไป