ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.: สภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีการพิจารณาดังนี้
1.การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งหลังจากดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีจะได้ลงนามและประกาศใช้ต่อไป
2.การดำเนินกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เช่น การแจ้งผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง เป็นต้น