โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองเต็ง ดำเนินโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอสม.และบุคคลทั่วไป นักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ