ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเต็ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเต็ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลหนองเต็ง

เพื่อให้ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามที่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกำหนด โดยท่านประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง มอบหมายให้นายเยือ บุญโก่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้