ขอความร่วมมือท่านผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอความร่วมมือท่านผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการของเทศบาลตำบลหนองเต็ง
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง
ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/03kiw9 
หรือ คิวอาร์โคดด้านล่างนี้จ้า👇