ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-1876-9902
นายเยือ บุญโก่ง

นายเยือ บุญโก่ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.09-0285-6247
นายเล็น เพ็ชรพราว

นายเล็น เพ็ชรพราว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-9052-5862
ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ปลัดเทศบาล
โทร.08-1877-3058
จ่าสิบตำรวจ บรรชา ศรีสุวอ

จ่าสิบตำรวจ บรรชา ศรีสุวอ

รองปลัดเทศบาล
นายนัทธนนท์ บงกช สุทธิมาศมงคล

นายนัทธนนท์ บงกช สุทธิมาศมงคล

รองปลัดเทศบาล
นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์

นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอภิรัฐ พรหมโสฬส

นายอภิรัฐ พรหมโสฬส

ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิภารัตน์ คิดกล้า

นางสาววิภารัตน์ คิดกล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางศุภิสรา จองมี

นางศุภิสรา จองมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอรุณี  พิมพ์เพราะ

นางอรุณี พิมพ์เพราะ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม