วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ถนนปลอดฝุ่น

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

การศึกษาได้มาตรฐาน

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

สืบสานวัฒนธรรม

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม