โครงสร้างองค์กร

  • qxif-sitemap โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองเต็ง
  • qxif-sitemap โครงสร้างฝ่ายบริหาร
  • qxif-sitemap โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
  • qxif-sitemap โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล
  • qxif-sitemap โครงสร้างของกองคลัง
  • qxif-sitemap โครงสร้างของกองช่าง
  • qxif-sitemap โครงสร้างของกองการศึกษา
  • qxif-sitemap โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม