ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565