การประชุมอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองกรต่อการบริการประชนชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง ประชุม อบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยสายตาประชาชน  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง จำนวน 30 คน