ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายประสพ บวรรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองเต็ง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเต็ง ในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ทำให้บ้านพักอาศัย คอกสัตว์และทรัพย์สินอื่นๆ ของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน