ประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

           นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหนองเต็ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป