ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายสะมิน จะรอนรัมย์

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายสะมิน จะรอนรัมย์

ประเภท การทำไร่นาผสมผสาน  ขนาดพื้นที่  3 ไร่

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์