ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายสำรวม กกรัมย์

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายสำรวม กกรัมย์

ประเภท การทำไร่นาผสมผสาน  ขนาดพื้นที่  2 ไร่

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์