ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายประทีป สมยศ

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายประทีป สมยศ

ประเภท การทำไร่นาผสมผสาน  ขนาดพื้นที่  19 ไร่ 2 งาน

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 7 บ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์