ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นางศราทรณ์ คงทวี

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นางศราทรณ์ คงทวี 

ประเภท การทำไร่นาผสมผสาน  ขนาดพื้นที่  27 ไร่ 

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 15 บ้านตะครอง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์