ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นางอารีย์ เฉียบแหลมดี

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นางอารีย์ เฉียบแหลมดี

ประเภท การทำเกษตรผสมผสาน  ขนาดพื้นที่  5 ไร่ 

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์