ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายปวเรศร์ กรุกรัมย์

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นายปวเรศร์ กรุกรัมย์

ประเภท เพาะกล้าไม้เศรษฐกิจ และทำไร่นาสวนผสม  ขนาดพื้นที่  6 ไร่ 

ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 16 บ้านทำนบ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์